Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Iedere school heeft een MR. Op school worden belangrijke beslissingen genomen op het gebied van onderwijs; rekenmethode, groepsindeling etc. Daarnaast worden er ook besluiten genomen voor de school als geheel. Denk aan huisvesting, schooltijden, besteding van financiële middelen, vakantieregelingen, passend onderwijs etc.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding. Het SPOG (schoolbestuur, Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) is eindverantwoordelijk. Beslissingen worden niet alleen gemaakt, maar in overleg. De MR vervult een belangrijke rol binnen dit overleg. Een MR kan en mag initiatieven nemen en voorstellen indien m.b.t. het gevoerde beleid. Op elk standpunt of advies moet door de directie en/of het bestuur serieus gereageerd worden.

Daarnaast moet elk belangrijk besluit eerst worden voorgelegd aan de MR. Sommige beslissingen mogen zelfs niet genomen worden zonder toestemming van de MR, zoals bv. de inhoud van de schoolgids, de vakantieregeling, fusies ed.

Ouders kunnen via de MR-leden onderwerpen aankaarten, zodat ze op de agenda gezet kunnen worden. Op deze manier hebben ouders invloed op de gang van zaken op school.

Op deze manier draagt de MR bij aan kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor onze kinderen.

Wie zitten er in de MR?

In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de MR uit:

  • Frank Ehren (ouderlid)
  • Sandra Vermeulen (ouderlid)
  • Joost van de Locht (personeelslid)
  • Belinda Heijmans (personeelslid)

De locatiedirecteur is geen lid van de MR, maar is aanwezig in een informatieve en adviserende rol.

Daarnaast is er de GMR. Dat is de gemeenschappelijke MR van het SPOG. Hier worden uitsluitend gemeenschappelijke zaken besproken voor alle scholen die onder het SPOG vallen. Het lid van onze school dat daar deel van uit maakt is:

  • Marc Zegers (leerkracht), lid sinds 2018

Wanneer vergadert de MR?

De MR komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering.

De data zijn te vinden op de schoolkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren. Ook kunt u een agendapunt inbrengen via één van de MR leden.

Waar kan je documenten vanuit de MR vinden?

De agenda en notulen zijn opvraagbaar bij alle leerkrachten van school.

Daarnaast wordt er geregeld gecommuniceerd via de nieuwsbrieven over zaken die besproken en/of besloten zijn. De communicatie tussen MR en GMR vindt plaats doordat de GMR-leden afwisselend aansluiten bij de MR-vergaderingen.

Wat is het verschil met de oudervereniging (OV)?

De OV houdt zich vooral bezig met de organisatie van activiteiten op school (schoolreis, evenementen, carnaval, kerst ed.) en niet met schoolbeleid. Het bestuur bestaat alleen uit ouders en de vereniging heeft geen wettelijke bevoegdheden. Dat heeft de MR wel. De OV kan wel de MR adviseren en standpunten inbrengen. Omgekeerd geldt dit ook.

Hoe word je lid van de MR?

Wanneer je interesse hebt om lid van de MR te worden kun je dit kenbaar maken bij één van de huidige leden. Zodra er een vacature komt, kun je jezelf verkiesbaar stellen. In principe ben je voor 3 jaar MR-lid. Alle ouders en leerkrachten zijn vrij om aan te sluiten bij MR-vergaderingen. Je mag dan wel meedenken over zaken, maar geen beslissingen nemen.

Heb je nog meer vragen omtrent de MR? Stel ze gerust aan één van de huidige leden.

 

Ouder: ‘ De school kijkt met een brede onderwijsblik en dit komt het onderwijs ten goede’

Onderwijsinspectie

De medezeggenschapsraad van basisschool Breedeweg handelt naar haar eigen huishoudelijk reglement. Dit reglement leest u hier.

 

Het meest recente oordeel van de Onderwijsinspectie over onze school vindt u hier:

 

Download
rapport Onderwijsinspectie

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN