SPOG

SPOG

De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) is de koepel van 8 basisscholen binnen de gemeente Berg & Dal, waaronder één speciale School voor Basisonderwijs (SBO) en het 10-15 Agora Groesbeek.

De stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de hoofdlijnen van beleid. De stichting concentreert zich op strategische beleidsvorming en op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van de stichting.

Passend onderwijs

Elk kind verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Soms heeft een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig. De school moet hier dan voor zorgen. Eventueel met hulp van externe deskundigen. In sommige gevallen is plaatsing op een andere school de beste oplossing. Maar hoe dan ook: de school is verantwoordelijk voor een passende plek voor elk kind. In Groesbeek werken de scholen hiervoor nauw met elkaar samen binnen de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG).

Vijf ondersteuningsniveaus

Wij zorgen voor al onze kinderen, vanaf het moment dat ze bij ons op school komen tot het moment dat ze onze school verlaten. We streven ernaar iedere leerling die zorg te geven die het nodig heeft, ook wanneer het kind een grotere behoefte aan zorg heeft. Daarbij blijven we kijken naar het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school. Het welbevinden van de leerlingen moet altijd voorop staan.

Binnen de ondersteuning die de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) bieden, werken we met vijf niveaus.

Als de onderwijsbehoefte groter is dan wat binnen de basisondersteuning geboden kan worden (te denken valt bijvoorbeeld aan meer- en hoogbegaafdheid, gedrag- en/of leerproblematiek), kan er een beroep worden gedaan op het bovenschools OndersteuningsNetwerk van SPOG (ONS).

Hierbij kunnen de volgende arrangementen ingezet worden:

  • preventief arrangement
  • aanvullend arrangement
  • extra arrangement
  • speciaal arrangement
  • combi arrangement

Voor meer informatie over de leerlingenzorg en de inhouden van de mogelijke arrangementen, verwijzen we u naar onze schoolgids.

We zoeken en streven als team altijd naar de beste ondersteuning voor ieder kind. Soms lopen we daarbij tegen onze grenzen in ondersteuning aan. We hebben in het ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden zijn. Daarbij merken we op dat elk kind uniek is en we het kind te allen tijde goed moeten volgen om steeds vast te kunnen stellen dat we de juiste dingen bieden. Het kan zo zijn dat we binnen ons onderwijs niet het beste aanbod kunnen geven aan het kind. Dan zal samen met ouders en een netwerk van deskundigen gekeken worden naar de juiste kansen en mogelijkheden.

Leerkracht: ‘Basisschool Breedeweg staat voor kwaliteit.’

SPOG

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Postbus 68
6560 AB Groesbeek

T. (024) 3662260

info@spog.nl
www.spog.nl

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN